Tietosuojakäytäntö

  1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja varastoinnin periaatteita.  Henkilötietoja käsittelee ja tallentaa Amanti OÜ, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (jäljempänä rekisterinpitäjä).

1.2. Tässä tietosuojakäytännössä rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluja rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännön mukaisia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä periaatteita ja muun muassa käsittelee henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla.  Rekisterinpitäjä voi vakuuttaa, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.

 

  1. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja varastointi

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity henkilö antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallinnoida tietosuojakäytännössä määriteltyä tarkoitusta varten henkilötietoja, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai epäsuorasti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluja verkkosivustolla.

2.3. Rekisteröityä vaaditaan lähettämiensä tietojen tarkkuuden, oikeellisuuden ja eheyden vuoksi. Tietoisesti väärien tietojen toimittamista pidetään tietosuojakäytännön rikkomisena. Rekisteröidyn on ilmoitettava välittömästi rekisterinpitäjälle kaikista toimitettujen tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai menetyksistä, joita rekisteröidylle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuu siitä, että rekisteröity on toimittanut vääriä tietoja.

 

  1. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.2. Puhelinnumero;

3.1.3. Sähköpostiosoite;

3.1.4. Toimitusosoite;

3.1.5. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakasta koskevia tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3. Oikeusperusta henkilötietojen käsittelyn yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohdassa:

  1. a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
  2. b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen toteuttamiseksi, jonka rekisteröidy on osapuolena, tai jotta voidaan ryhtyä toimiin rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;
  3. c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän laillisen velvoitteen noudattamiseksi;
  4. f) käsittely on välttämätöntä rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos kyseiset edut syrjäyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaa, erityisesti missä rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus ja turvallisuus

Henkilötietojen enimmäisaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely

Henkilötietojen säilytyksen enimmäisaika – 12 kuukautta.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokauppapalvelujen toiminnan varmistaminen

Henkilötietojen säilytyksen enimmäisaika – 12 kuukautta.

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta

Henkilötietojen säilytyksen enimmäisaika – 12 kuukautta.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – rahoitustoiminta, kirjanpito

Henkilötietojen enimmäisaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – markkinointi Henkilötietojen säilytyksen enimmäisaika – 12 kuukautta.

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa, kuten käsittelijöiden, kirjanpitäjien, kuljetus- ja kuriiriyritysten, siirtopalveluja tarjoavien yritysten kanssa.  Rekisterinpitäjä on vastuussa henkilötietojen käsittelystä.  Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot käsittelijälle Maksekeskus AS’lle.

3.6. Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja toteuttamalla tekniset toimenpiteet varmistaakseen, että henkilötiedot on suojattu vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä tallentaa rekisteröidyn tiedot käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 1 vuoden ajan.

 

  1. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutkia niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja tämän antaman suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

4.5. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@mustpantteri.fi.

4.6. Oikeuksiensa suojaamiseksi rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle.

 

  1. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti, ja direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietojen suojalain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön perusteella.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla rekisteröidyille muutoksista (www.mustapantteri.fi) -palvelun kautta.